Polityka prywatności

Uważamy, że powinieneś mieć kontrolę nad swoimi informacjami. Możesz przeglądać lub edytować informacje o swoim koncie, w tym ustawienia konta, płatności, dane adresowe czy ustawienia powiadomień, odwiedzając pulpit.

Możesz również poprosić nas o zmianę swoich danych. Możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych jak i konta, a Marketin9 zrealizuje to żądanie, chyba że pojawią się pewne wyjątkowe powody pozwalające Marketin9 na przechowywanie pewnych informacji o Tobie.

Masz prawo do uzyskania kopii swoich informacji w łatwo dostępnym formacie.  W uzasadnionych okolicznościach możesz również poprosić o przekazanie niektórych Twoich danych stronom trzecim. W każdej sprawie mającej związek z przetwarzaniem Twoich danych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres mailowy: help@marketin9.com.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona internetowa marketin9.pl jest zarządzana przez:

ORION MEDIA GROUP sp. z o.o. sp.k.
ul. Niekłańska 35 lok. 3, 03-924 Warszawa, Polska
NIP 1132869511
Regon 146909237
NR KRS 0000480304,

który jest Administratorem Serwisu.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do marketin9.pl oraz www.dashboard.marketin9.com („Witryna”) oraz do każdego użytkownika („Użytkownik”) Witryny, w tym zarejestrowanych Reklamodawców i Wydawców.

1.3. Serwis niniejszym informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie są chronione prawem, w tym prawem autorskim lub prawami majątkowymi związanymi z rejestracją znaków towarowych, i jako takie nie mogą być wykorzystywane bez zgody osoby upoważnionej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów.

1.4. Wszelkie działania wykraczające poza wyżej wymienione dozwolone użytkowanie są zabronione i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

1.5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników. Administrator podejmuje wszelkie wymagane prawem środki ostrożności w celu zapewnienia, że wszystkie dane, w tym dane osobowe udostępniane przez Użytkowników, są chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. Podejmując odpowiednie środki, Użytkownicy mogą również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępu, posługując się kombinacją liter i cyfr w haśle).

1.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności stosowane przez strony internetowe, do których Użytkownik będzie miał dostęp za pośrednictwem linków znajdujących się na stronach Serwisu.

1.7. Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wszelkich zmianach w postanowieniach Polityki Prywatności, wynikających w szczególności z poszerzenia portfolio usług oferowanych w Serwisie, modernizacji Serwisu oraz zmian w prawie prywatności.

1.8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, powstrzymaj się od korzystania z usług Witryny.

2. Uprawnienia administratora

2.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji treści Serwisu, w tym niniejszej Polityki Prywatności, które są wiążące dla każdego Użytkownika. W szczególności Administrator ma prawo do dostosowania informacji zamieszczanych w Serwisie, aktualizacji danych lub usunięcia określonych treści, również bez uprzedniego powiadomienia przesyłanego Użytkownikom.

2.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, które wyraziły zgodę na Politykę Prywatności. Przez niezapowiedziane wiadomości rozumie się informacje bezpośrednio związane z aktywnością w Serwisie (np. modyfikacje, nowe funkcje). Ponadto niekomercyjne listy i informacje biznesowe mogą być wysyłane do osób, których dane zostały udostępnione w Serwisie, przy czym takie informacje będą filtrowane, wysyłane okazjonalnie, a ilość takich wiadomości będzie ograniczona.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem świadczenia usługi i są to dane, które Użytkownik udostępnia w związku z zainteresowaniem wyrażonym w usługach oferowanych przez Serwis, w tym dane podane przy rejestracji w Serwisie oraz przy subskrybowaniu usług online, przy czym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora w celu świadczenia usługi.

3.2. Administrator powierza również przetwarzanie danych w celu umożliwienia realizacji zamówienia, wystawienia faktury, wykonania umowy itp., przez czas potrzebny do wykonania tych czynności.

3.3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w innych prawnie usprawiedliwionych celach i celach realizowanych przez Administratora i jego partnerów, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez partnerów Administratora.

3.4. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji biznesowych związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub jego partnerów biznesowych, w tym newsletterów, będzie kierowanych do wyznaczonego odbiorcy za pośrednictwem komunikacji internetowej, w szczególności poczty elektronicznej, z wykorzystaniem danych uzyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu. Administrator może wykorzystywać systemy automatyczne do ww. celów.

3.5. Użytkownik może przeglądać, zmieniać, aktualizować i usuwać własne dane osobowe w dowolnym momencie. Usługodawca umożliwia zmianę danych w Serwisie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych do help@marketin9.com.

3.6. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym świadczenie usługi może nie być możliwe bez udostępnienia danych.

3.7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, na podstawie pisemnej umowy, w celu realizacji przez Administratora odpowiednich usług. Podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie ww. zasad, ma prawo do dalszego powierzenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem warunków określonych powyżej i w wyżej wymienionych celach. Użytkownik ma prawo do: uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania aktualizacji swoich danych osobowych lub zaprzestania przetwarzania danych.

3.8. Informacje, które nam przekazujesz – zbieramy informacje, które nam przekazujesz, aby umożliwić nam działanie i świadczenie naszych Usług, w tym:

 • Podczas tworzenia konta w Marketin9. (Należy pamiętać, że podczas korzystania z naszych Usług możemy rozpoznać użytkownika lub jego urządzenia, nawet jeśli nie jest on zalogowany do naszych Usług).
 • Marketin9 może wykorzystywać identyfikatory urządzeń, pliki cookie i inne sygnały, w tym informacje uzyskane od stron trzecich, w celu powiązania kont i / lub urządzeń z Tobą.
 • Kiedy korzystasz z naszych Usług w celu komunikowania się z innymi lub publikowania, przesyłania lub przechowywania treści (takich jak artykuły, zdjęcia, video).
 • Podczas korzystania z naszych Usług wymagających informacji finansowych lub sfinalizowania transakcji z nami lub naszymi partnerami biznesowymi, możemy gromadzić informacje o płatnościach i rozliczeniach w celu świadczenia tych płatnych Usług. Możemy zapamiętywać informacje o płatności wprowadzone podczas wcześniejszego zakupu płatnych Usług i zapewnić Użytkownikowi możliwość korzystania z tych informacji o płatności podczas zakupu nowej usługi.
 • Gromadzimy informacje z Twoich urządzeń (komputerów, telefonów komórkowych, tabletów itp.) w celu świadczenia Ci naszych Usług, w tym informacje o tym, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z naszymi Usługami i naszymi partnerami zewnętrznymi oraz informacje, które pozwalają nam rozpoznać i powiązać Twoją aktywność na różnych urządzeniach i Usługach. Informacje te obejmują identyfikatory specyficzne dla urządzenia i informacje, takie jak adres IP, informacje o plikach cookie, wersja urządzenia mobilnego i przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, informacje o sieci komórkowej, ustawienia urządzenia i dane oprogramowania.
 • Zbieramy informacje o lokalizacji z różnych źródeł.  Możesz dowiedzieć się więcej o tym i zarządzać nimi, odwiedzając narzędzie ustawień lokalizacji na swoich urządzeniach.

4. Newsletter

4.1. Administrator oferuje usługę Newsletter dostępną dla Użytkowników; w ramach usługi na adres e-mail Użytkownika będą wysyłane wiadomości związane z wybraną przez Administratora tematyką, w szczególności z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora.

4.2. Usługa newslettera świadczona jest bezpłatnie. Usługa newslettera może być zapisana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie Użytkownik będzie musiał kliknąć w link wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy subskrypcji. Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda wiadomość wysyłana przez Administratora w ramach usługi newslettera zawiera link umożliwiający zaprzestanie świadczenia usługi (link rezygnacji). Administrator będzie wysyłał stosowne wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia usługi newslettera.

4.3. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników będących odbiorcami usługi newslettera.

4.4. W każdym czasie Użytkownik ma prawo do zmiany adresu e-mail, na który Administrator wysyła wiadomości newsletterowe.

5. Zwolnienie z odpowiedzialności

5.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy lub inne podobne treści zamieszczane na Stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i jako takie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ORION MEDIA GROUP sp. z o.o. sp.k.

5.2. Serwis powstał w celu pomocy firmom w osiągnięciu sukcesu w skutecznej promocji. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone na blogu, w komentarzach lub w innych sekcjach witryny.

6. Informacje o plikach cookie

6.1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w ramach oferowanych usług.

6.2. Podmiotem, który instaluje pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i uzyskuje do nich dostęp jest Administrator oraz:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 3. Hotjar Ltd. z siedzibą w Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tu:
  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

6.3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także unikalny numer i informację o tym, jak długo będą przechowywane w urządzeniu końcowym. Korzystanie z plików cookies umożliwia Serwisowi dostosowanie usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb konkretnego Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również w celach statystycznych, w celu zilustrowania sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowywania komunikatów marketingowych oraz zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

6.4. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies we własnym zakresie, w każdym czasie, poprzez określenie warunków przechowywania plików cookies oraz dostępu uzyskanego do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, opisane w zdaniu poprzednim, mogą być dokonywane przez Użytkownika poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować Użytkownika za każdym razem, gdy na jego urządzeniu mają być instalowane pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat sposobu i opcji związanych z obsługą plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (ustawienia przeglądarki).

7. Pytania i sugestie

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące Twoich danych lub chcesz złożyć skargę, wypełnij formularz zwrotny, wyślij wiadomość email na adres help@marketin9.com, lub skontaktuj się z nami pod adresem:

ORION MEDIA GROUP sp. z o.o. sp.k.
ul. Niekłańska 35 lok. 3, 03-924 Warszawa, Polska
NIP 1132869511
Regon 146909237
NR KRS 0000480304

Zapisz się na nasz newsletter

Otrzymuj newsletter o content marketingu i SEO,
a także promocje oraz ekskluzywne oferty