Regulamin

Regulamin dla Użytkowników platformy Marketin9

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki zlecania usług i ich realizacji poprzez platformę MARKETIN9, znajdującą się pod adresem https://www.dashboard.marketin9.com/ (dalej: PLATFORMA).
 2. Platforma MARKETIN9, świadczy USŁUGI w zakresie Content Marketingu, Link Buildingu oraz Copywritingu.
 3. Usługi świadczone są przez spółkę ORION MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańska 35 lok. 3, 03-924 WARSZAWA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000480304, NIP: 1132869511, REGON: 146909237, zwaną dalej USŁUGODAWCĄ.
 4. Szczegółowe informacje o usługach znajdują się na stronie internetowej platformy https://marketin9.pl/
 5. W celu skorzystania z Usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 6. Każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się na Platformie, zwana jest dalej UŻYTKOWNIKIEM.
 7. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: help@marketin9.com.
 8. Użytkownik Platformy, będący osobą fizyczną, (posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawną, który zleca USŁUGI przez platformę MARKETIN9, zwany jest dalej REKLAMODAWCĄ.
 9. Przez WYDAWCĘ należy rozumieć Użytkownika Platformy zamieszczonego przez USŁUGODAWCĘ w bazie Wydawców i prezentującego za pomocą PLATFORMY swoją OFERTĘ.
 10. USŁUGI świadczone są elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość między Użytkownikami, a Usługodawcą.
 11. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą, chyba, że w danej transakcji występuje w roli Wydawcy.
 12. W niniejszym Regulaminie przez dni robocze rozumie się każdy dzień inny niż sobota, niedziela i inne dni ustawowo wolne od pracy przewidziane w polskim prawie. Jeżeli w Regulaminie mowa o „dniach”, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
 13. Postanowienia innych dokumentów dostępnych na Platformie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, stanowią integralną część Regulaminu. W przypadku sprzeczności postanowień takich dokumentów z Regulaminem, Użytkownik Platformy związany jest postanowieniami Regulaminu.

 

KORZYSTANIE Z PLATFORMY MARKETIN9

 1. Dostęp do Platformy mają tylko zarejestrowani Użytkownicy.
 2. Dostęp do Platformy jest bezpłatny jednak Usługi świadczone są odpłatnie.
 3. Świadczone Usługi płatne polegają na pośredniczeniu między Wydawcami a Reklamodawcami (Stronami) w zlecaniu następujących Materiałów Reklamowych:
  1. artykułów sponsorowanych,
  2. artykułów z linkami,
  3. linków w istniejących artykułach,
  4. reklam typu display np. bannery, filmy reklamowe,
  5. wysyłek mailingowych.
 4. Zarejestrowany Użytkownik posiada indywidualne Konto Użytkownika na platformie MARKETIN9, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę oraz składanie Zamówień i ich realizację.
 5. Oferty zamieszczone na Platformie widoczne są wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności treści Ofert, danych Wydawców oraz cen oferowanych przez Wydawców.
 6. Przed zawarciem umowy Strony zobowiązane są do potwierdzenia poprawności złożonego Zamówienia oraz jego akceptacji za pomocą funkcjonalności dostępnych na Platformie.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz odpowiednie jej postanowienia (szczegóły Zamówienia) przekazywane są Stronom za pomocą wiadomości e-mail wysłanej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.
 8. Platforma udostępnia zawartość oferty w języku polskim i angielskim.
 9. Usługodawca zastrzega, że Wydawca ma prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia złożonego przez Reklamodawcę.
 10. USŁUGODAWCA prowadzi dla UŻYTKOWNIKA indywidualny portfel rozliczeniowy on-line w walucie wybranej przez Użytkownika spośród walut: polski złoty, dolar amerykański, funt brytyjski i euro, dostępny po zalogowaniu Użytkownika do Platformy (saldo Użytkownika). Rachunek służy tylko i wyłącznie do dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą i nie jest w żaden sposób powiązany z bankowością elektroniczną.
 11. Żadna z zawartych w Regulaminie umów nie może być zawarta w sposób dorozumiany.

 

ZAMIESZCZANIE OFERT

 1. Wydawca oświadcza, iż dysponuje pełnią praw do strony internetowej lub posiada pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela strony internetowej, którą dodaje do swojej OFERTY.
 1. OFERTA dodana do Bazy Ofert prezentowana będzie w formie oferowanej przez Usługodawcę i Wydawca wyraża na to zgodę, dodając Ofertę do Platformy.
 2. Umieszczenie Oferty na Platformie nie jest gwarancją otrzymania zamówienia od Reklamodawcy.
 3. Oferta dodana przez Wydawcę jest bezterminowa. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków Oferty do momentu jej modyfikacji lub usunięcia z Bazy Ofert.
 4. Wydawca ma prawo do modyfikacji swoich Ofert. Usługodawca ma prawo te zmiany zaakceptować, zmodyfikować lub odrzucić ze wskazaniem powodu. Wydawca ma prawo przesyłać Ofertę do ponownej akceptacji dowolną liczbę razy.
 5. Do czasu zaakceptowania przez Usługodawcę zmodyfikowanej Oferty, nie jest ona dostępna w Bazie Ofert.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty z Platformy zarówno ze wskazaniem przyczyny jej usunięcia jak i bez jej wskazania. Wydawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 7. Cena dla Reklamodawcy nie jest równoznaczna z Wynagrodzeniem Wydawcy z tytułu danej Oferty. Ceny dla Reklamodawców ustalane są przez Usługodawcę, który ma pełną dowolność, co do ich wysokości.
 8. Zabronione jest zamieszczanie w Ofertach jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu Użytkowników poza Platformą, takich jak: adres e-mail, numer telefonu, link do formularza kontaktowego itp.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego na Platformie treści oraz zamieszczając treści na Platformie oświadcza, że:
  1. Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczoną na Platformie oraz posiada autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.
  2. Posiada wszelkie niezbędne zgody do publikowania i rozpowszechniania zdjęć, filmów i wszelkich innych materiałów, które publikuje.
  3. Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 2. Wydawca umieszczając na Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz wyraża zgodę na udzielanie dalszych licencji.
 3. Wydawca udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. rozpowszechnianie w Internecie, na Platformie, na portalach społecznościowych, w banerach na innych portalach, w newsletterze;
  5. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie na Platformie treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Wydawców w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 6. Konto Wydawcy, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy oraz adresów stron internetowych Wydawców w celu umieszczenia na Platformie, na Stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Wydawcą i korzysta z Platformy.

 

ZLECANIE USŁUG PRZEZ PLATFORMĘ MARKETIN9

 1. Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy Materiały przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi i merytorycznymi wskazanymi przez Wydawcę. Poprzez opublikowanie dostarczonego materiału Wydawca jednocześnie oświadcza iż akceptuje jego kwestie techniczne i merytoryczne i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń względem Reklamodawcy.
 2. Za naruszenie prawa, w tym praw osób trzecich, praw własności intelektualnej i dóbr osobistych wskutek opublikowania treści przekazanych Wydawcy przez Reklamodawcę, odpowiada Reklamodawca. Jeśli Wydawca otrzyma informację o zaistnieniu któregokolwiek z ww. praw, zobowiązany jest do czasowego lub stałego zaniechania emisji przekazanych przez Reklamodawcę treści. Z tytułu powyższego zaniechania Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Wydawcy.
 3. Emisja zleconego Wydawcy Materiału powinna nastąpić:
  1. Nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od poinformowania Wydawcy o oczekującym w Platformie zleceniu do realizacji, które następujące poprzez komunikat e-mailowy oraz poprzez prezentację zlecenia na liście zleceń w Platformie. Terminu tego nie stosuje się gdy Reklamodawca w wytycznych dla Wydawcy jasno wskazał inny termin publikacji. W takiej sytuacji wiążący jest termin wskazany przez Reklamodawcę.
  2. Na stronie internetowej wybranej spośród Ofert Wydawcy przez Reklamodawcę.
  3. Na domenie internetowej wskazanej w Ofercie, z zastrzeżeniem iż jeśli w Ofercie podana jest domena główna strony internetowej, to zabroniona jest publikacja na jakiejkolwiek subdomenie.
  4. W formie i z wszelkimi parametrami wskazanymi na Platformie przez Reklamodawcę.
  5. Zachowując wszelkie aspekty techniczne, merytoryczne i handlowe wskazane w Ofercie.
 4. Przez poprawną emisję Materiałów rozumie się taką, gdzie Reklamodawca nie wniósł żadnych reklamacji (poprawek) w ciągu 3 dni roboczych od ich emisji.
 5. Reklamodawca ma prawo zgłosić poprawki w ciągu 3 dni roboczych od dnia emisji Materiałów. W przypadku zgłoszenia poprawek przez Reklamodawcę, Wydawca nanosi poprawki w przeciągu 2 dni roboczych od ich zgłoszenia. Usługodawca nie zastrzega żadnej maksymalnej liczby dozwolonych poprawek zgłaszanych przez Reklamodawcę. Wydawca ma prawo zgłosić dowolną ilość poprawek Reklamodawcy do mediacji wartości Zamówienia u Usługodawcy.
 6. W przypadku, gdy Wydawca nie wprowadzi poprawek Reklamodawcy – Wydawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji Zamówienia.
 7. Wydawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia w terminie 5 dni roboczych od akceptacji realizacji Zamówienia przez Reklamodawcę.
 8. Otrzymanie Wynagrodzenia przez Wydawcę z tytułu zrealizowanych Zamówień następuje poprzez zwiększenie wartości Rachunku (salda) Wydawcy na Platformie.

 

MATERIAŁY REKLAMOWE I ICH EMISJA – ARTYKUŁY SPONSOROWANE I ARTYKUŁY Z LINKAMI

 1. Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy komplet Materiałów do emisji m.in. treści do artykułów, zdjęcia, filmy, linki, bannery reklamowe, inne formy graficzne. Reklamodawca oświadcza, iż posiada pełne prawa do dysponowania Materiałami, które przekazuje Wydawcy za pośrednictwem Platformy oraz posiada autorskie prawa majątkowe do nich, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 2. Wydawca publikuje Materiały we wskazanym przez Reklamodawcę miejscu na stronie internetowej wybranej z Oferty Wydawcy.
 3. Termin emisji Materiału każdorazowo wskazany jest w Zamówieniu. W przypadku jego braku, rozpoczynając od dnia zamieszczenia materiału na stronie internetowej określonej w Ofercie, emisja Materiału powinna trwać bezterminowo – dopóki strona internetowa Wydawcy dostępna będzie w sieci Internet. Wydawca ma prawo wskazać termin zakończenia emisji materiału, jednak nie może on być krótszy niż 12 miesięcy.
 4. Prawidłowe wykonanie Zamówienia stanowi opublikowanie Materiału Reklamodawcy oraz podanie bezpośredniego linku do ww. publikacji w odpowiednim miejscu na Platformie.
 5. Po akceptacji materiału przez Reklamodawcę i jego publikacji, zabrania się Wydawcy jakiejkolwiek edycji materiału, a w szczególności zamieszczania w nim dodatkowych linków wychodzących bez zgody Reklamodawcy.

 

MATERIAŁY REKLAMOWE I ICH EMISJA – LINKI W ISTNIEJĄCYCH ARTYKUŁACH

 1. Wydawca publikuje link we wskazanym przez Reklamodawcę artykule istniejącym na stronie internetowej wybranej z Oferty Wydawcy.
 2. Wydawca oświadcza, że ma pełne prawo do edytowania wskazanego przez Reklamodawcę artykułu na stronie internetowej określonej w Ofercie Wydawcy i tym samym nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Rozpoczynając od dnia zamieszczenia linku na stronie internetowej określonej w Ofercie, emisja linku powinna trwać bezterminowo – dopóki strona internetowa Wydawcy dostępna będzie w sieci Internet. Wydawca ma prawo wskazać termin zakończenia emisji, jednak nie może on być krótszy niż 12 miesięcy.
 4. Prawidłowe wykonanie Zamówienia stanowi opublikowanie linku Reklamodawcy oraz podanie bezpośredniego linku do artykułu, w którym został on opublikowany w odpowiednim miejscu na Platformie.

 

 

ROZLICZENIA

 1. Za każde poprawnie zrealizowane Zamówienie Wydawcy należy się wynagrodzenie według stawek, które zostały przez niego określone w swojej Ofercie. Aktualna wartość wynagrodzenia widoczna jest w postaci salda w panelu na Platformie.
 2. W zależności statusu prawnego Wydawcy, jego Wynagrodzenie może zostać powiększone o właściwą stawkę podatku VAT.
 3. Wypłata wynagrodzenia następuje poprzez dostarczenie przez Wydawcę faktury VAT lub rachunku za pomocą Platformy według instrukcji dostępnej na Platformie.
 4. Realizacja wypłaty wynagrodzenia następuje w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
 5. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe z tytułu otrzymanego wynagrodzenia.
 6. Wydawca zarejestrowany w innym kraju niż Polska zobowiązany jest do dostarczenia wraz z fakturą lub rachunkiem oświadczenia o rezydencji podatkowej w celu dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wskazanych w Regulaminie Platformy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Użytkowników (Wydawców i Reklamodawców);
  2. jakość i legalność Ofert składanych przez Wydawców;
  3. prawidłowość i dokładność danych deklarowanych na Platformie przez Użytkowników;
  4. przejściowe błędy techniczne błędy mogące wystąpić w trakcie działania Platformy;
 3. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Reklamodawcy oraz Usługodawcy za sposób realizacji Zamówienia.
 4. Wydawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Reklamodawcy za prawidłowe wykonanie Zamówienia i zwalnia w powyższym zakresie Usługodawcę z tej odpowiedzialności.
 5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Regulaminu dotyczących sposobu i terminu wykonywania Zamówienia na rzecz Reklamodawcy, Wydawca zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wynagrodzenia za nieprawidłowo wykonane Zamówienie.
 6. Wydawca ponosi odpowiedzialność za treść Oferty. Wydawca zobowiązany jest do wykonania w całości działań określonych w Ofercie.
 7. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Usługodawcy przez Reklamodawcę, Wydawca zobowiązuje się do przejęcia roszczenia lub przystąpienia do procesu. Ponadto, Wydawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z pozwaniem Usługodawcy, w tym kosztów procesu.
 8. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, Usługodawca będzie zobowiązany do zwrotu Reklamodawcy uiszczonego Wynagrodzenia z tytułu realizacji Zamówienia w całości lub w części (w szczególności w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Zamówienia), Wydawca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 50% Wynagrodzenia brutto, które Wydawca otrzymał od Usługodawcy w związku z tym Zamówieniem. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od jej doręczenia.

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług, określa Usługodawca w Platformie, w sekcjach adekwatnych do danej Usługi.
 2. Ceny wskazane w Platformie mogą ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń (umowy) wiążące są te, które obowiązują w chwili złożenia przez Reklamodawcę zamówienia na Usługę.
 3. Reklamodawca upoważnia Usługodawcę do stosowania faktur w formie elektronicznej.
 4. Jedynie Usługodawca jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia, co w szczególności oznacza, iż Reklamodawca nie może dokonywać jakichkolwiek płatności za Usługi bezpośrednio na rzecz Wydawcy.
 5. Reklamodawca zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności, które w myśl przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują.
 6. Ceny wskazane w Platformie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT.
 7. Płatności w Platformie są realizowane za pomocą:
  1. PayU S.A.

Główna siedziba (dane do faktury):

ul. Grunwaldzka 186

60-166 Poznań

NIP: 779-23-08-495

  1. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulavard Royal

L-2449 Luksemburg
Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349

  1. Przelewów tradycyjnych na konto bankowe:
   ORION MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Niekłańska 35 lok. 3

03-924 Warszawa

NIP PL1132869511

REGON 146909237

PKO BP S.A.
31 1020 1127 0000 1202 0225 9836

 

REKLAMACJE

 

 1. Przepisy tego punktu stosuje się z uwzględnieniem wcześniejszym postanowień Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż jeżeli Regulamin wskazuje określony termin na dokonanie zgłoszenia przez Reklamodawcę, Reklamodawca jest związany takim terminem, a nie terminem opisanym w poniższych punktach.
 2. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: help@marketin9.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po ich otrzymaniu, w kolejności daty otrzymania. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane udostępnione przez Wydawców w Ofertach dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej: https://marketin9.pl/polityka-prywatnosci/.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie spory między Reklamodawcą a Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia zostaną skierowane do sądu właściwego dla Usługodawcy.
 3. Regulamin może ulegać okresowym zmianom. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez informację na Koncie Użytkownika dostępną po zalogowaniu na Platformie. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o likwidacji konta na Platformie. Oświadczenie wymaga formy pisemnej przesłanej Usługodawcy drogą pocztową, bądź e-mailową na następujący adres e-mail: help@marketin9.com.
 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają̨ obowiązywać tak, jakby Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia: 23.05.2022

Zapisz się na nasz newsletter

Otrzymuj newsletter o content marketingu i SEO,
a także promocje oraz ekskluzywne oferty